مجله اینترنتی روانی » یادداشت » نظام راهکارهای اسلام برای تأمین امنیت مالی خانومان

از نظر اسلام، بین خانوم و آقا به جز در برخی موارد، مساوات و برابری وجود دارد و هیچ‌کدام بر دیگری امتیازی ندارند.

روانی- از نظر اسلام، بین خانوم و آقا به جز در برخی موارد، مساوات و برابری وجود دارد و هیچ‌کدام بر دیگری امتیازی ندارند. یکی از این موارد امور مالی اســـــت که خانوم و آقا هر دو از آزادی و اســـــتقلال تکمیل برخوردارند.۱ این در حالی اســـــت که شرایط ویژه جسمی و روحی خانوم و همچنین نقش‌هایی مانند مادری و خانه‌داری همواره موجب گشته که خانوم از لحاظ مالی به ظاهر عقب تر از آقا باانجام گرفت، اما خالق هستی با در نظر گرفتن حقوق مالی ویژه برای خانوم در کنار وضع سایر قواعد و اصول اخلاقی در خانواده، سعی نموده اســـــت دغدغه حفظ امنیت مالی برای خانوم را رفع نماید و همواره تکیه‌گاه مطمئنی را برای رفع نیازهای اقتصادی خانوم در نظر بگیرد. این تکیه‌گاه یا آقا در نقش همسر اســـــت، یا پدر و یا فرخانومد و در صورتی که هیچ یک نباشند و یا مقدور نباشند این حکومت اســـــت که باید امنیت مالی خانومان را تأمین نمایند تا خانومان تنها برای احتیاجات مالی نیاز به حضور در اجتماع ننمایند. 

 

در ادامه به صورت موردی به برخی از حقوق ویژه مالی خانومان در اسلام می‌پردازیم:

 

اســـــتقلال مالی خانوم

امتیاز نظام حقوقی اسلام بر دیگر نظام‌های حقوقی، در اعطای اســـــتقلال تکمیل مالی به خانوم و نیز تقدم تاریخی اعلام اســـــتقلال مالی خانوم اســـــت و این در حالی اســـــت که در برخی کشورهای اروپایی تا پیش از قرن بیستم خانومان از اســـــتقلال مالی محروم و فاقد اهلیت تصرف در دارایی خود بودند.۲ (برای آقاان از آنچه [به اختیار] کسب انجامه‌اند بهره‌ای اســـــت و برای خانومان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب انجامه‌اند بهره‌ای اســـــت و از فضل خدا درخواســـــت کنید که خدا به هر چیزی داناســـــت)۳

 

و حدیث مشهور از پیامبر (ص) :  الناس مسلطون علی اموالهم ۴
 

هر دو اثبات می‌کنند که اسلام به طور قطع حق مالکیت و تصرفات مالی را برای خانوم پذیرفته اســـــت و فقهای شیعه بر جواز تصرفات مالی خانوم اتفاق نظر دارند. لذا از نظر اسلام  هر تصرفی که برای آقا جایز باانجام گرفت،‌ برای خانوم نیز جایز اســـــت، از قبیل اشتغال به تجارت و یا هر کسب مشروع دیگر.۵ و شوهر نیز حق مداخله در اموال و دارایی خانوم را ندارد و ریاســـــت او بر خانواده، اختیاراتی در این زمینه ایجاد نمی‌کند.۶ در این صورت خانوم در اجرا و اعمال حقوق ناشی از مالکیت خود، نیازی به جلب رضایت شوهر ندارد و مخالفت شوهر بر اقدامات او اثر نخواهد داشت، به جز در مواردی که اقدامات خانوم در امور مالی، با حقوق شرعی و قانونی زوج مغایر باانجام گرفت. به عنوان مثال، اگر خانوم بخواهد در انجام فعالیت اقتصادی، به خارج از منزل رفت‌وآمد کند یا به سفر تجاری برود، بایستی رضایت شوهر را تحصیل نماید. (که به صورت حتم در صورت موافقت شوهر، می‌توان در ابتدای ازدواج به صورت کلی این رضایت را از شوهر کسب نمود و دیگر احتیاج به اذن گرفتن‌های هرباره نخواهد بود.) 

 

در واقع عقد نکاح تغییری در رابطه مالی زوجین ایجاد نمی‌کند و خانوم و آقا پس از عقد نیز مانند پیش از آن، از نظر مالی مستقل‌اند درحالی‌که کار اقتصادی خانوم نیز جزء اموال او به شمار می‌آید و خانوم مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد.۷

 

مهریه

مهر یا صداق، مالی اســـــت که خانوم بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و آقا ملزم به دادن آن به خانوم می‌شود.۸ مهریه به خود خانوم تعلق دارد، نه پدر و مادر و برادر و … و همچنین مهریه مزد بزرگ انجامن دختر نیست و عنوانی جز هدیه و پیش کشی که نشانه راســـــتین بودن علاقه آقا به خانوم اســـــت را ندارد. و سیره ائمه نشان می‌دهد که آن بزرگوارن مهریه خانومان خود را در همان ابتدای خانومدگی و به میمنت ورود خانوم به خانومدگی‌شان به آن‌ها می‌پرداختند تا هر آنچه که می‌خواهند برای خود فراهم نمایند . 

 

در اسلام مهریه بر تعداد پایه اســـــتوار اســـــت:
 

مهر بر اساس شخصیت و اســـــتقلال خانوم اســـــت؛ نه جهت بهای خانوم و پرداخت به بستگانش

 

اساس مهریه عزت و احترام نسبت به خانوم اســـــت، زیرا معمولاً هدیه و پیش کش را به کسی می‌دهند که دل به او سپرده‌اند و برایش قدر و منزلتی قائل هستند.
 

مهریه نشان آن اســـــت که خانوم را از نظر اقتصادی مستقل و لایق تصرف و تملک در اموال می‌دانند.
 

مهریه مظهر تعهد شوهر برای تأمین خانومدگی خانوم اســـــت و می‌تواند قسمتی از تفاوت سهم‌الارث خانوم نسبت به آقا را نیز جبران کند، دلیل که در صورتی که مهریه در آغاز یا در طول دوران خانومدگی پرداخت نشود، در نهایت پس از فوت همسر به عنوان نخستین بدهی از مال آقا به خانوم تعلق می‌گیرد. 

 

کلمه مهریه عیناً در قرآن به کار نرفته و به جای آن کلمه صداق اســـــتعمال انجام گرفته اســـــت:
 

و مهر خانومان را به عنوان هدیه‌ای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال و گوارا بخورید۹

 

در قانون مدنی نیز چنین آمده اســـــت: به مجرد عقد، خانوم مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

اجرت‌المثل کارهای زوجه

از آنجا که اصل اســـــتقلال مالی زوجین منجر خواهد انجام گرفت که خانوم در درآمدهای شوهر سهمی نداشته باانجام گرفت (جز آنچه شوهر باید به عنوان نفقه به او بپردازد) همان طور که اگر خانوم صاحب حرفه و شغلی باانجام گرفت و درآمد کسب نماید، شوهر نیز در درآمد او سهمی ندارد؛ در مواردی که خانوم به جای کار در بیرون خانه، به خانه‌داری می‌پردازد،‌ مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. دلیل که خانومی که به درخواســـــت شوهر، پایان عمر را در منزل زحمت کشیده اســـــت تا شوهر بتواند با آسودگی خاطر به فعالیت‌های روزمره بپردازد، در بلندمدت منجر خواهد انجام گرفت که آقا دارای سرمایه شود درحالی‌که سهم خانوم فقط خوراک و پوشاک و مایحتاج روزمره خانومدگی اســـــت ۱۰این نتیجه ناعادلانه را اسلام با پیش‌بینی اجرت‌المثل کارخانه‌داری برای خانوم جبران نموده اســـــت.

 

طبق مقررات حقوق اسلامی و به تبع آن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، خانوم مکلف به انجام کارهای خانه نیست و خانوم برای انجام آن‌ها حق گرفتن اجرت دارد. بنابراین جز در مواردی که خانوم تبرعا (بدون قصد گرفتن اجرت) کارهای خانه را انجام دهد، حق مطالبه اجرت از آقا را دارد.۱۱ و دادگاه می‌تواند اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. 

 

قابل‌ذکر اســـــت که تعلق اجرت‌المثل به کارهای زوجه تنها مربوط به زمان طلاق نیست و لذا اجرت کارهای زوجه در منزل مورد قبول فقها و قانون موضوعه کشور اســـــت. 

 

نفقه

در نظام حقوقی اسلام، رفع نیازمندی‌های خانواده (خانوم و فرخانومدان) از تکالیف آقا شآقاه انجام گرفته اســـــت و خانوم هرتعداد دارای ثروت زیادی باانجام گرفت، هیچ نوع مسئولیتی در تأمین بودجه و معاش خانواده بر عهده ندارد و شرکت او در کمک به رفع این نیازها تکمیلاً اختیاری و وابسته به میل و اراده اوست.

 

در قانون مدنی به پیروی از نظریات مشهور فقها نفقه این‌گونه تعریف‌انجام گرفته:
 

« نفقه عبارت اســـــت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضیت خانوم از قبیل مسکن،‌ البسه،‌ غذا، ‌اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت داشتن عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»
 

این در حالی اســـــت که دادن نفقه به خانوم هیچ‌گونه حقی را برای آقا جهت سلطه اقتصادی و بهره‌برداری از نیروی کار خانوم ایجاد نمی‌کند و همین مسئله رمز جدایی نفقه در نظام اسلامی و نفقه در نظام‌های غیر اسلامی اســـــت. دلیل که در نظام‌های غیر اسلامی،‌ نفقه بهای کار خانوم و باعث سلطه اقتصادی آقا بر خانوم در طول خانومدگی مشترک اســـــت .۱۲
 

آیات و روایات زیادی بر وجوب نفقه خانوم دلالت می‌کند:

 

و خوراک و پوشاک آنان [=مادران] به طور شایسته بر عهده پدر اســـــت و هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی‌شود ۱۳
 

آقاان تکیه‌گاه خانومان‌اند به خاطر برتری‌هایی که خداوند (از نظر اجتماعی) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده اســـــت و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در مورد خانومان ) می‌کنند.۱۴
 

علامه طباطبائی در تفسیر این آیه منظور از «بما انفقوا» را انفاق «مهریه» و «نفقه» همسر می‌داند. ۱۵
 

همچنین آیات دیگری همچون بقره :۲۲۹ ؛‌ نساء: ۳ و ۱۹؛‌ طلاق: ۲ و ۶ و ۷  نیز دلالت بر وجوب نفقه زوجه می‌کند. 
 

امام صادق از پیامبر نقل می‌کنند: « ملعون ملعون من ضیغ من یعول»  مورد لعن و نفرین اســـــت کسی که حقوق خانواده و عائله خویش را ضایع کند (هزینه خانومدگی آنان را تأمین نکند). (وسائل الشیعه، باب ۲۱،ص ۲۵۱، حدیث ۵)
 

لازم به تذکر اســـــت که وجوب نفقه به سبب وقوع عقد و به شرط تمکین اســـــت و لذا نشوز (عدم تمکین خانوم در امور جنسی)‌ مانع آن خواهد بود.
 

ارث

در حالیکه در افزایش جوامع و نظام‌های گذشته خانوم یا به طور کلی از ارث محروم بوده و یا با وجود دریافت مقدار ناچیزی از ارث،‌ دارای اســـــتقلال حقوقی برای اســـــتفاده از آن نبوده و آقاان قیم آن‌ها بودند و یا حتی در مواردی نه تنها خانومان از همسر خود ارث نمی‌بردند، بلکه خود جزءی از اموال و دارایی میت به حساب می‌آمدند.! اسلام علاوه بر اعطای حقوق انسان و اجتماعی و مدنی به خانوم و بالا بردن شأن و حیثیت انسانی او؛ در مورد میراث خانوم نیز (اعم از زوجه، مادر، دختر و خواهر) قوانین و مقرراتی جامعی را وضع نمود. 
 

خداوند در آیه ۷ سوره نساء حکم میراث خانومان را در جمله‌ای مستقل و جداگانه بیان انجام تا اســـــتقلال آن‌ها را مانند آقاان در زمینه میراث برای همگان روشن کند و در آیات بعد نیز سهم‌الارث خانومان را در هر طبقه بیان فرمود: (فهیمی،۱۳۹۰،ص۹۳)

 

برای آقاان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جای گذاشته‌اند سهمی اســـــت و برای خانومان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جای گذاشته‌اند سهمی [خواهد بود] خواه آن [مال] کم باانجام گرفت یا زیاد نصیب هر کس مفروض انجام گرفته اســـــت ۱۶

 

و نیمی از میراث همسرانتان از آن شما [شوهران] اســـــت اگر آنان فرخانومدی نداشته باشند و اگر فرخانومدی داشته باشند یک چهارم ماترک آنان از آن شماســـــت [به صورت حتم] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش انجامه‌اند یا د ینی [که باید اســـــتثنا شود] و یک چهارم از میراث شما برای آنان اســـــت اگر شما فرخانومدی نداشته باشید و اگر فرخانومدی داشته باشید یک هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود [به صورت حتم] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش انجامه‌اید یا د ینی [که باید اســـــتثنا شود] و اگر آقا یا خانومی که از او ارث می‌برند کلاله [=بی‌فرخانومد و بی‌پدر و مادر] باانجام گرفت و برای او برادر یا خواهری باانجام گرفت پس برای هر یک از آن دو یک ششم [ماترک] اســـــت و اگر آنان زیاد از این باشند در یک سوم [ماترک] مشارکت دارند [به صورت حتم] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش انجام گرفته یا دینی که [باید اســـــتثنا شود به شرط آنکه از این طریق] زیانی [به ورثه] نرساند این اســـــت سفارش خدا و خداســـــت که دانای بردبار اســـــت.۱۷

 

امام صادق در پاسخ کسی که از علت دو برابر بودن سهم‌الارث آقا نسبت به خانوم پرسید فرمودند:

 

این به خاطر آن اســـــت که اسلام سرگیم را از عهده خانوم برداشته و نیز مهریه و نفقه را به نفع او بر آقاان لازم شآقاه اســـــت و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان باید دیه را بپرداخانومد، خانوم از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف اســـــت. از این رو سهم خانوم در ارث از آقا کم تر انجام گرفته اســـــت . (وسائل الشیعه ج۱۷ باب ۲) 
 

این در حالی اســـــت که اگر شوهری مایل اســـــت همسر او زیاد از این مقدار سهم ببرد، می‌تواند از ثلث ترکه خود نیز به او ببخانجام گرفت.
 

نحله

نحله در لغت نامه و منابع فقهی و تفسیری به عطیه و بخشش و هدیه و اعطای مجانی معنی انجام گرفته اســـــت. اما در موارد قانونی،‌ کلمه نحله چنین آمده اســـــت با توجه به سنوات خانومدگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. (قانون ابداًح مقررات مربوط به طلاق)
 

قرآن کریم نیز در  سوره بقره می‌فرماید:
 

و برای همه طلاق داده انجام گرفتگان، به گونه‌ای پسندیده [هدیه و] بهره‌ای اســـــت، که [شوهران باید به آنان بدهند؛ و این ] بر پرواپیشگان واجب اســـــت.۱۸
 

جدول ذیل مقایسه درآمد و مخارج خانومان و آقاان در اسلام را نشان  می‌دهد:

 

 

خانوم

آقا

درآمد= حقوق مالی

مخارج= تکالیف مالی

درآمد= حقوق مالی

مخارج=تکالیف مالی

 

درآمد ناشی از شغل

خمس واجب در صورت داشتن شغل

درآمد ناشی از شغل

خمس واجب

 

مهریه

زکات واجب در صورت قرار گرفتن در شرایط آن

ارث

زکات واجب در صورت قرار گرفتن در شرایط آن

 

اجرت‌المثل

 

دیه خانوم

مخارج شخصی خود

 

نفقه

 

 

مخارج همسر (نفقه)

 

ارث

 

 

مخارج فرخانومدان (نفقه)

 

نحله (در صورت طلاق)

 

 

مخارج والدین (در صورت نیاز )

 

دیه آقا

 

 

مهریه همسر

 

 

 

 

اجرت‌المثل

 

 

 

 

دیه اقربا

 

 

 

 

نحله (در صورت تمکن)

 

           

 

 

 

 

۱- (فهیمی،۱۳۹۰، ص ۳۳۳)

۲- (فهیمی،۱۳۹۰،ص ۳۳۳ )

۳- لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا ﴿ نساء ،۳۲﴾

۴- (مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۱۰۳، ص ۲۷۲)

۵- (فهیمی،۱۳۹۰، ص ۳۴۳)  

۶- . (امامی و صفایی،‌۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۴۷)‌

۷- ( فهیمی،۱۳۹۰،ص ۳۳۴)

۸- (صفایی، ‌حسین، حقوق خانواده ، ص ۱۴۸)

۹- وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا 

۱۰- (هدایت نیا، ۱۳۸۵،‌ص۴۲)

۱۱- (فهیمی،۱۳۹۰، ص ۱۷۹)

۱۲- (‌فهیمی،۱۳۹۰،‌ص ۱۱۱)

۱۳- وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا﴿بقره، ۲۳۳﴾

۱۴- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا ﴿نساء،۳۴﴾

۱۵- (المیزان،‌ج۴،ص ۳۶۵)

۱۶- لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا ﴿نساء،‌۷﴾

۱۷- وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُوَاْ أَکْثَرَ مِن ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاء فِی الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَآ أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ وَصِیَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ ﴿نساء،‌۱۲﴾

۱۸- وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقینَ ﴿بقره، ۲۴۱﴾

 

نوشته مجله اینترنتی روانی » یادداشت » نظام راهکارهای اسلام برای تأمین امنیت مالی خانومان اولین بار در روانی 2016 پدیدار شد.

فراموشی برای حافظه مفید اســـــت!

فراموشی برای حافظه مفید اســـــت!

به نقل گیزمگ، اگر هشدارات روی رایانه شما پس از مدتی به طور ناگهانی ناپدید شوند، شما می‌توانید به سرعت بار دیگر وارد رایانه شوید و هشدارات را پیدا کنید. این دقیقا همان کاری اســـــت که مغز ما متداوم انجام می‌دهد؛ فراموشی‌های ناگهانی از قبیل فراموش انجامن نکته‌ای سر جلسه امتحان در حالی که پایان شب به خواندن درس مشغول بودید یا گم انجامن کلید وقتی یک دقیقه قبل در دستانتان قرار داشته اســـــت.

فراموشی واقعا مساله عذاب‌آوری اســـــت، اما تحقیقات جدید موسسه تحقیقات پیشرفته کانادا درباره مکانیزم‌های مغز در بخش حافظه نشان می‌دهد وقتی صحبت از حافظه انسان می‌شود، فراموشی نیز به اندازه یادآوری حیاتی اســـــت.

یادآوری (حافظه بلند مدت) و فراموشی (حافظه کوتاه مدت) دو روی سکه حافظه انسان هستند. فراموشی تنها یک عدم موفقیت در یادآوری هشدارات نیست، بلکه یک فرایند مغزی فعال اســـــت که به مغز کمک می‌کند تا تصمیمات موثرتری بگیرد.

“بلیک ریچاردز” یکی از محققان می‌گوید: “فراموش انجامن جزییات نامربوط و تمرکز روی مسایلی که به مغز کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرد، از خصوصیات مفید فراموشی اســـــت.”

به جای این که مغز مثل یک اسفنج همه چیز را در خود نگه دارد، توسط فراموشی به عنوان یک فیلتر هشدارات عمل می‌کند. در واقع مغز به جای این که همه هشدارات اعم از مفید و غیر مفید، مربوط و نامربوط را در خود حفظ کند، مانند تصفیه انجامن حافظه رایانه خود را از شر هشدارات نامربوط رها می‌کند تا به مسایل حیاتی پرداخته و عملانجام بهتری داشته باانجام گرفت. به همین دلیل اســـــت که می‌توانید معلم ریاضیات خود در دبیرستان را به یاد بیاورید؛ اما نه تک تک پاسخ‌هایی که به آزمون‌هایش داده‌اید.

ایجاد تعادل میان حافظه کوتاه و بلند مدت زمانی که نیاز به تصمیم‌گیری بر اساس خاطرات و داشته‌های ذهنی‌مان داریم، به ما کمک می‌کند.

مغز هشدارات غیرمفید و تاریخ گذشته را دور می‌ریزد و با تعمیم خاطرات حیاتی و در جریان، به ایده‌های اصلی به ما اجازه می‌دهد تا آن‌ها را در فردا در موقعیت‌های افزایشی به کار بگیریم.

برای توضیح چگونگی انجام این کار توسط مغز باید گفت محققان دریافتند مغز مکانیزم‌هایی دارد که این کار را میسر می‌سازد. اتصالات عصبی میان نورون‌ها طی گذر زمان می‌تواند ضعیف شود و کم کم از بین برود و بدین وسیله مغز خود را از شر خاطرات و هشدارات غیرضروری خلاص می‌کند.

این پژوهش در مجله “Neuron” منتشر انجام گرفته اســـــت.

منبع: ایسنا

 

نوشته فراموشی برای حافظه مفید اســـــت! اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

رژیم لاغری با ساقه طلایی

 

 

 

 

 

 

 

 

رژیم شیر و ساقه طلایی برای تنوع رژیم نیکویه به خصوص زمان هایی که خیلی دوست داریم چیزای کربوهیدراتی بخوریم و شیرین هم باشه ولی طولانی مدتش رو پیشنهاد نمی کنم ۱-۲ روز انجام دادنش کافی هست.


اجرای این رژیم به اینصورت هست که همه روز ۳ لیوان شیر و ۱۰ تا ساقه طلایی می خورید .
اگر ضعف انجامید می تونید ۲-۳ عدد خرما هم در روز بخورید پیاده روی یا ورزش ۳۰ دقیقه توصیه می شه.
مقدار کاهش با این رژیم در روز ۳۰۰-۵۰۰ گرم هست.


 

نوشته رژیم لاغری با ساقه طلایی اولین بار در روانی 2016 پدیدار شد.

گالوپ: ایرانیان، عصبانی ترین آقام دنیا هستند!

ميگنا: وب سایت گالوپ نوشت: در گزارش سالانه ۲۰۱۷ این موسسه از احساسات جهانی، آقام ایران به عنوان عصبانی ترین آقام جهان معرفی انجام گرفته اند. این گزارش با مطالعه از وضعیت ۱۴۲ کشور جهان تنظیم انجام گرفته اســـــت.
در این گزارش آقام ایران با ۵۰ درصد جمعیت عصبانی و عراق با ۴۹ درصد و سودان جنوبی با ۴۷ درصد عصبانی ترین کشورهای دنیا معرفی انجام گرفته اند.
در این گزارش یونان نیز با ۶۷ درصد پراســـــترس ترین کشور دنیا معرفی انجام گرفته اســـــت.
در این گزارش همچنین ۷۰ درصد از آقام جهان گفته اند که لذت زیادی می برند و لبخند زده و احساس آرامش و احساس احترام انجام میدهند.


تایید یا رد گزارش موسسه گالوپ از منظر روانپزشکان ایرانی

حال در این رابطه فربد فدایی – مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تایید و یا رد گزارش سالانه موسسه گالوپ مبنی بر اینکه ایرانی ها جزو خشمگین ترین آقام دنیا هستند، به تسنیم عنوان می کند: این یک موضوع کلی اســـــت که در هر جامعه می تواند صدق کند، اما برای سنجش بین مملکت ما با سایر کشورها، آمار پزشکی قانونی و محاکم دادگستری در مورد پرونده های مربوط به جرائم پرخاشگرانه می تواند کمک کند.

دلیل ایرانی ها پرخاشگرترین آقام دنیا نیستند؟

این روانپزشک و مترجم کتاب «ماهیت روان درمانی» کارل یاسپرس بیان می کند: شخصاً آمار گالوپ را نمی توانم تایید کنم، زیرا پرخاشگرترین آقام دنیا، در آمریکا هستند که بالاترین رقم ضرب و جرح و قتل و نیز خانومدانیان را در جهان چه از نظر تعداد مطلق و چه از نظر درصد با توجه به جمعیت دارند.

فدایی ادامه می دهد: یعنی این میزان ها در آمریکا بالاتر از چین با چهار برابر جمعیت و هند با سه برابر جمعیت نسبت به آمریکا اســـــت و ایران بین پایان کشورها از این بابت در حد وسط قرار دارد.

انواع فشارهای روانی بر جامعه ایرانی

فدایی تصریح می کند: به صورت حتم اســـــترسورها (عوامل فشار روانی) که ناشی از شرایط بی ثبات اقتصادی و تغییرات سیاسی، اجتماعی و تصمیم گیری های متغیر دولتی، بیکاری، محرومیت و احساس تبعیض و خطر دائمی بلایای طبیعی مانند احتمال زلزله و خشکسالی هستند، ممکن اســـــت سبب اختلال انطباقی و از جمله تحریک پذیری، پرخاشگری و قانون شکنی (ضرب و جرح، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرخاشگری کلامی) شود.

نزاع در ایران در حال کاهش / افزایشین دعواها برای پایتختی ها

گفتنی اســـــت، در فروردین امسال (۹۶) نیز اداره کل پزشکی قانونی اســـــتان پایتخت از مراجعه ۹۱ هزار و ۸۵۰ تن به دلیل نزاع از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۵) به مرکز پزشکی قانونی این اســـــتان رویداد داده بود، بطوریکه در این گزارش عنوان انجام گرفته بود که شمار مراجعه کنندگان به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در ۱۱ ماهه سال گذشته (۹۵) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۴) با ۹۲ و هزار و ۴۸۹ تن مراجعه کننده ۰،۷ (هفت دهم )درصد کاهش یافته اســـــت.

حال این آمار به معنای آن اســـــت که با وجود آنکه پایتخت ایران تعداد افزایشین نزاع را به خود اختصاص داده اســـــت ولی با این حال هر سال آمار نزاع کاهش یافته اســـــت و این آمار می تواند یکی از حیاتیترین شاخص ها در بررسی عصبانی بودن جامعه ایرانی محسوب شود.

منبع: تسنيم

نوشته گالوپ: ایرانیان، عصبانی ترین آقام دنیا هستند! اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

مجله اینترنتی روانی » سرمقاله » از منفی‌نگری تا فردا‌نگری

بررسی راه‌های امنیت مالی خانومان اگر ناشی از تفکرات ناسالم و غیرعقلانی نباانجام گرفت، می‌تواند اسباب امنیت روانی افزایش آن‌ها نیز بشود.

روانی- به همان اندازه که پرورش دادن افکار منفی در ذهن و فکروخیال بد انجامن ناپسند جلوه می‌کند، به همان میزان فردا‌نگری، پیش‌بینی و تدبیر امور آتی پسندیده و عاقلانه اســـــت. امنیت مالی خانوم حکایتی اســـــت که گرچه ظاهراً آبستن رخداد تلخی در خانومدگی اســـــت اما درواقع، حقیقت‌های موجود در خانومدگی مادی را به آدمی یادآور می‌شود! واقعیت‌هایی که بپسندیم یا نه، بپذیرم یا نادیده بگیریم، وجود دارند و ممکن اســـــت روزی گریبان گیر خانواده‌مان شوند. پس دیده انجام گرفتن آن پیش از رخداد، درواقع همان فردا‌نگری و علاج واقعه پیش از وقوع اســـــت. 

 

لازم به یادآوری اســـــت که مقصود ما، پرداختن دائمی و بیمارگونه به شرایطی که اسباب ناامنی مالی برای خانومان می‌شود و ایجاد تنش در خانومدگی زوجین نیست؛ بلکه منظور، داشتن بینش صحیح نسبت به ابعاد مختلف جاری در خانومدگی اجتماعی و خانوادگی و درنتیجه نیم‌نگاهی به فردا‌ی خانواده‌ای اســـــت که پایان دغدغه و تلاش آقا در خانومدگی، حفظ آرامش و رفاه آن‌هاســـــت. بدیهی اســـــت بررسی راه‌های امنیت مالی خانومان اگر ناشی از تفکرات ناسالم و غیرعقلانی نباانجام گرفت، می‌تواند اسباب امنیت روانی افزایش آنها نیز بشود؛ و پرداختن به این حیاتی، اگر همراه با منطقی صحیح و رعایت ظرافت‌های لازم باانجام گرفت، پذیرش و رضایتمندی آقا خانواده را هم در پی خواهد داشت.

 

در شماره قبل، روانی، مصادیق به خطر افتادن امنیت مالی خانوم را موردبررسی قرارداد. بنابر آنچه وعده انجامه بودیم، در این شماره به راه‌حل‌های ممکن در این موضوع می‌پردازیم، 

 

نوشته مجله اینترنتی روانی » سرمقاله » از منفی‌نگری تا فردا‌نگری اولین بار در روانی 2016 پدیدار شد.

خانه تکانی عید | روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

هفت مرحله برای خانه تکانی شب عید
خانه تکانی از رسوم زیاد قدیمی آماده انجام گرفتن برای عید نوروز اســـــت و هرتعداد که آپارتمانهای کوچک و بدون پستو و انباری و زیرزمین امروزی تقریبا در پایان مدت سال نسبتا تمیز هستند، اما تمیزترین خانه ها هم مدتی مانده به نوروز، برای شگونش هم که انجام گرفته از بالا تا پایین روفته و شسته و برق انداخته میشوند.
اما این روزها که کاهش کسی به صورت پایان وقت در خانه اســـــت و کار نظافت باید تدریجی انجام شود، هیچ چیز بهتر از یک روش نیکو و پلن ریزی انجام گرفته به کمک ما نمی آید. روند داشتن خانه ای تمیز، بدون نگرانی و تشویش در طی ۷ مرحله به انجام میرسد:

۱. از همین حالا شروع کنید
خانه تکانی شب عید، از کارهاییست که برخلاف اسمش نباید “شب عید” انجام شود، بلکه باید از مدتها قبل از رسیدن لحظات سال تحویل انجام انجام گرفته باانجام گرفت. علاوه بر کار نظافت، کارهای دیگری هم هست که باید از حالا تا آخر تعطیلات نوروزی انجام شوند: تهیه هدیه، تهیه، نوشتن و ارسال کارت تبریک، شیرینی پزی خرید خوراکیها و در کل “خرید شب عید” و پذیرایی از حیاتیانها
 نیکو حالا چطور برای خانه تکانی وقت بگذاریم؟ در حقیقت، داشتن خانه ای نظیف در طی تعطیلات ، به خصوص اگر از روش صحیحی اســـــتفاده کنید، ساده تر از چیزیست که تصور میکنید. مرحله نخست؟ خانه تکانی را قبل از دوران پر تنش آخر فصل انجام دهید. به این ترتیب کار را بدون عجله و فشار روحی انجام میدهید و به اندازه کافی برای پروژه های وقت گیری مانند تغییر دکوراسیون یا برق انداختن لوازم فلزی زمان خواهید داشت.

۲. فهرستی تهیه کنید و آن را دو مرتبه چک کنید
قبل از اینکه شروع کنید، فهرستی از پایان چیزهایی که باید تمیز شوند تهیه کنید. کارها را بر اساس هر اتاق تقسیم کنید و زمانی برای هر کار در نظر بگیرید. به این ترتیب میتوانید بسته به زمان لازم برای هر کار، حتی از زمانهای اضافه زیاد کوتاه مانند پخش آگهی در تلویزیون نیز اســـــتفاده کنید و مثلا تعداد تکه لباس را در ماشین لباسشویی بریزید. هنگامی که به تدریج هر مورد موجود در فهرست را علامت میخانومید، حس زیاد نیکوی به شما دست میدهد و احتمال اینکه کارتان را پایان و کمال انجام دهید زیاد افزایش خواهد بود.

۳. کمی این مکان و کمی آنجا
برای داشتن خانه ای تمیز و درخشان، نباید لزوما زمان ممتد زیادی در اختیار داشته باشید. در حقیقت، خواهید دید که اختصاص دادن ۳۰ دقیقه در روز به کار نظافت، نتایج زیاد رضایت بخشی خواهد داشت. برای مرتب انجامن لوازم و خرده ریزها، یک زمان ثابت مانند قبل از خواب یا قبل از صبحانه را کنار بگذارید در این فاصله میتوانید به نظافت هم بپردازید، مثلا بعد از دوش صبحگاهی آینه حمام را تمیز کنید و یا کف وان را با کمی پودر یا مایع مخصوص برق بیاندازید.
۴. گاهی میانبر زدن اشکالی ندارد

اگر تا این مکان هر توصیه ای را به جز مورد نخست عملی انجامه و یا به هر علت دیگر وقت کم آورده اید، نگران نشوید. بخشهای اساسی و بیرونی خانه مانند پرده ها، فرش و مبلمان را تمیز انجامه و نظافت داخل کمدها، کابینتها و قسمتهای “مخفی” را به مدتی بعد موکول کنید، اما فراموشش نکنید!

۵. همه کارها را به تنهایی انجام ندهید
این عید، تنها عید شما نیست و تنها دوستان و خانواده شما به منزلتان نمی آیند، پس نباید پایان نظافت آنرا به تنهایی بر عهده بگیرید. در هر هفته زمان خاصی را برای نظافت اختصاص داده و کارها را با فرخانومدان و همسر خود تقسیم کنید. از بچه ها بخواهید که تختهای خود را مرتب انجامه، اسباب گیمها و لوازم دیگر خود را جمع انجامه و پس از گردگیری قفسه ها، سرجای خود بگذارند. این کار نه تنها باری از دوش شما برمیدارد و باعث خانه تکانی سریع تر میشود، بلکه عادات نیکوی به فرخانومدان شما می آموزد.
۶. کارها را ساده کنید
گاهی تمیز انجامن دور و اطراف یک شیءاضافه آسوده تر از دور انداختن آن به نظر میرسد، اما این روش در دراز مدت کارساز نخواهد بود. با کمی نظم و ترتیب، خرده ریزها را کاهش دهید. خود را از شر هر لباسی که دیگر اندازه تان نیست یا زیاد از دوسال اســـــت آنرا نپوشیده اید آسوده کنید. هر قطعه پوشاک یا شیء ناقص مانند لنگه جوراب، لنگه گوشواره بدلی، ظروف شکسته ای که مجدد چسبانده انجام گرفته و… را دور بیاندازید. تهیه لوازمی مانند جا کلیدی، جا کفشی و در کل وسایلی که موجب مرتب انجام گرفتن خرده ریزها میشوند را در دستور کار خود قرار دهید.

۷. خوش بگذرانید
نظافت لزوما معادل با کار دشوار نیست، یک موسیقی نیکو یا یک پلن رادیویی نیکو و مفید میتواند شما را با اشتیاق افزایشی به تحرک وادارد. برای خود انگیزه هایی پیدا کنید و به خود قول دهید که اگر کارهای روزانه را مطابق پلن انجام دادید، به خود جایزه ای خواهید داد. این جایزه میتواند چیزی ساده اما دلپذیر مانند یک حمام طولانی، صرف چای و شیرینی با خانواده یا تماشای یک پلن نیکو تلویزیونی باانجام گرفت.

 

نوشته خانه تکانی عید | روانی اولین بار در روانی 2016 پدیدار شد.

متن موزیک زیر سقف دودی سینا سرلک

متن موزیک زیر سقف دودی سینا سرلک
New Song By : Sina Sarlak Zire Saghfe Doodi

متن آهنگ زیر سقف دودی سینا سرلک متن موزیک زیر سقف دودی سینا سرلک

متن موزیک شنیدنی زیر سقف دودی سینا سرلک

تو نبودی وقتی رو سقف شبم دست هیچ کسی چراغی نگرفت
وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت

تو ندیدی وقتی چترت رو سر هر کی وا شد سیله بارون میشدم
تو قدم که میزدی هر جای شهر من زمینِ اون خیابون میشدم

عشق یعنی صد ساله دیگه ام بهش حسی که داری تویه دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

عشق یعنی صد ساله دیگه ام بهش حسی که داری تویه دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

ترانه زیر سقف دودی سینا سرلک

تو نمیتونی بفهمی حالمو به جنون بد دارم عادت میکنم
من به هر کسی که میبینه تو رو با همه جونم حسادت میکنم

عشق یعنی صد ساله دیگه ام بهش حسی که داری تویه دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

عشق یعنی صد ساله دیگه ام بهش حسی که داری تویه دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده سینا سرلک زیر سقف دودی

متن موزیک زیر سقف دودی سینا سرلک از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک زیر سقف دودی سینا سرلک اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

نوشته متن موزیک زیر سقف دودی سینا سرلک اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

متن موزیک چشمات طوفان کاظمی

متن موزیک چشمات طوفان کاظمی
Lyrics New Song By : Toofan Kazemi Cheshmat

متن آهنگ چشمات طوفان کاظمی متن موزیک چشمات طوفان کاظمی

متن موزیک شنیدنی چشمات طوفان کاظمی

داستان ما چه ساده شروع شد یکی رفت یکی موند تموم شد
یکی میگفت دلش تنگه خیلی چه ساده جوونیش حروم شد

یکی دلگیره از هر چی آدمه قصه ی عشق باید اینطور می بود
یکی بود یکی نبود ساده گفتن نفهمیدی منظور اونا چی بود

چشمات رویایی به من داد رفتی من هر جایی دنبالت میگشتم
قلبم بودی اما قبلا خیلی بهم بد کردی اما من میبخشم

چشمات رویایی به من داد رفتی من هر جایی دنبالت میگشتم
قلبم بودی اما قبلا خیلی بهم بد کردی اما من میبخشم

ترانه چشمات طوفان کاظمی

صدام به گوش ت میرسه میدونم میدونم گاهی تنگ میشه دله تو
میدونم نباید پیگیر میشدم آخه تو دیگه داشتی یه دله نو

تو که میگفتی بهم از عشق نمیدونی تا یکی اومد رفتی خیلی زود
تو که میگفتی تنهام بذار بس کن تو که نمیدونی دلیلش چی بود

چشمات رویایی به من داد رفتی من هر جایی دنبالت میگشتم
قلبم بودی اما قبلا خیلی بهم بد کردی اما من میبخشم

چشمات رویایی به من داد رفتی من هر جایی دنبالت میگشتم
قلبم بودی اما قبلا خیلی بهم بد کردی اما من میبخشم

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده طوفان کاظمی چشمات

متن موزیک چشمات طوفان کاظمی از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک چشمات طوفان کاظمی اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

نوشته متن موزیک چشمات طوفان کاظمی اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.

متن موزیک یار شیرین مجتبی دربیدی

متن موزیک یار شیرین مجتبی دربیدی
Lyrics New Song By : Mojtaba Dorbidi Yare Shirin

متن آهنگ یار شیرین مجتبی دربیدی متن موزیک یار شیرین مجتبی دربیدی

متن موزیک شنیدنی یار شیرین مجتبی دربیدی

چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم
آخه گفته بودی دیر نکن عاشقو دلگیر نکن گفته بودی زود بیا لحظه ی موعود بیا

منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز
منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

ترانه یار شیرین مجتبی دربیدی

گفتی بیا بیقرار انگار که اومد بهار گفتی بیا سر زده انگار که عید اومده
بذار مهتابو پیرهن کنم چشمتو روشن کنم سکه ی دیدار بشم عیدی واسه یار بشم

منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز
منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

من خواب شیرینتم کنار بالینتم میخوام قصه ی خواهش بگم شعر نوازش بگم
زولفالمو در هم بریز خوابمو بر هم بریز نگو دیر شد و شور و تاب رفت عاشقه خسته خواب رفت

منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز
منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز واسه ی عاشقه دلتنگ دلم خونه ی دلباز

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده مجتبی دربیدی یار شیرین

متن موزیک یار شیرین مجتبی دربیدی از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک یار شیرین مجتبی دربیدی اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

نوشته متن موزیک یار شیرین مجتبی دربیدی اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.